Member

STE Lab Group Member:

Nozomu Nishitani, Yuichi Otsuka, Kazuo Shiokawa, Tomoaki Hori, Yoshizumi Miyoshi, Yasuo Kato and Yoshiyuki Hamaguti

 

Collaborators

Tsutomu Nagatsuka, Tadahiko Ogawa (NICT)

Ryuho Kataoka, Natsuo Sato, Akira Yukimatu, (NIPR)

Keisuke Hosokawa (University of Electro Communication )

Akinori Saito (Graduate School of Science, Kyoto University)

Yusuke Ebihara, Takashi Kikuchi(RISH, Kyoto University)

Mariko Teramoto (ISAS)