Member

Director of Center

Name Personal Page
Professor Masafumi Hirahara

 

Management Section

Name Personal Page
Associate Professor Fumio Abe  
Lecturer Takayuki Umeda
Secretary Tomoko Katsuta  
Atsuko Yamamoto  
Engineer Takahiro Tsukamoto  
Professor emeritus Tatsuki Ogino

Research Projects Section

Higashiyama
Name Personal Page
Associate Professor Nozomu Nishitani
Associate Professor Yoshizumi Miyoshi
Research Associate Professor Tomoaki Hori
Assistant Professor Ken'ich Fujiki  
Research Assistant Professor Masafumi Shoji
Researcher Norio Umemura  
Observatory
Name  
Engineer Masayuki Sera Moshiri
Engineer Yuji Ikegami Moshiri
Secretary Reiko Ikeda Kagoshima
Secretary Harumi Kokushi Kagoshima